• * วิดีโออาจมีเสียงดังค่า กรุณาตรวจสอบระดับเสียงและรอโหลดเนื้อหาสักครู่ หรือ refresh หากเนื้อหามีขนาดเล็ก หรือยังไม่ปรากฏค่า *

    แนะนำโครงการฯ และ Online Learning Platform


    (: คลิกที่แถบชื่อหัวข้อไปตามลำดับเพื่อขยายดูเนื้อหาและแบบฝึกหัดออนไลน์ภายใต้หัวข้อนั้นๆ :)

    •   ตัวอย่างบทเรียนอย่างง่าย Look  Listen


    Around the PlatformInteractive Exercises