Section

  • เกี่ยวกับคอร์สนี้ | About this course

    ตัวอย่างแนวทางการประยุกต์ใช้โปรแกรมต่าง ๆ ทั้งที่เป็น Open Sourse Software และ Web Application ในการสร้างสรรค์สื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบออนไลน์ประเภทต่าง ๆ เช่น ภาพ เสียง และ แบบฝึกหัดออนไลน์ interactive สำหรับเป็นองค์ประกอบของการสร้างคอร์สบทระบบการจัดการการเรียนรู้ออนไลน์


    (: คลิกที่แถบชื่อหัวข้อไปตามลำดับ เพื่อขยายดูเนื้อหาและแบบฝึกหัดออนไลน์ ภายใต้หัวข้อนั้นๆ :)

    • Open allClose all